34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni

Zespół Szkół nr 1 w Jeleśni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabo słyszących,
 • – niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • – nie zapewniono elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
 • – nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym,
 • – brak formularzy kontaktowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-04-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-04-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Falisz- Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni.
 • E-mail: sp1jel@op.pl
 • Telefon: 33-8636116

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkól nr 1 w Jeleśni
 • Adres: Jeleśnia ul. Rynek 11
  34-340 Jeleśnia
 • E-mail: sp1jel@op.pl
 • Telefon: 33-8636116

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia.
 • Główne wejście ulokowane jest od strony Rynku. Wejście niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Dwa wejścia – wejście od dziedzińca budynku oraz od ul. Orawskiej jest dostosowane do wózków.
 • Teren przed szkołą jest oświetlony i posiada system monitoringu.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Jedna toaleta w budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.