34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Powrót klas I-III do szkoły

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją Rządu w sprawie powrotu uczniów do szkół  po feriach zimowych,  uczniowie naszej szkoły od 18 stycznia 2021r. będą pracować według następującego harmonogramu:

—  Uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w szkole zgodnie z obowiązującym planem lekcji,

— Uczniowie klas IV- VIII wracają do nauki zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji

Organizacja zajęć dla klas I-III od 18 stycznia 2021 r.

Przypominamy:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i  z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły .

 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

 5. W miejscach wspólnych na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie maseczek.

 6. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami:

 7. Nauczyciel organizuje korzystanie z przerw (nie rzadziej niż co 45 min). Każda klasa ma przerwę o innej porze.

 8. Wszyscy uczniowie danej klasy wraz z opiekunem schodzą na stołówkę o wyznaczonej porze. Po posiłku cała klasa pod opieką nauczyciela udaje się do sali.

 9. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali oraz na przerwach w wyznaczonych strefach. Uczniowie bez wyraźniej konieczności nie przemieszczają się na terenie szkoły.

 10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej – apelujemy, aby w świetlicy pozostawały dzieci nie dłużej, niż jest to konieczne i dotyczy aktywności zawodowej rodziców.

 14. Pozostałe zasady korzystania ze świetlicy, biblioteki szkolnej, stołówki oraz inne kwestie nie ujęte w tym komunikacie są zgodne z przyjętymi w szkole Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19 na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni.

   

Priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły, dlatego apelujemy do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.