34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Sala edukacyjno – terapeutyczna

Nowa przestrzeń terapeutyczna dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Na poddaszu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleśni powstała funkcjonalnie urządzona przestrzeń, dostosowana do potrzeb dzieci, które wymagają dodatkowych zajęć specjalistycznych. Sala edukacyjno – terapeutyczna ma służyć do celów dydaktycznych oraz terapeutycznych. Są w niej prowadzone zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce. Sala służy także jako miejsce do stymulacji systemu dotykowego, słuchowego oraz wzrokowego. Korzystają z niej dzieci ze zdiagnozowanym: Zespołem Aspergera, afazją, nieprawidłowym napięciem mięśniowym i nadpobudliwością psychoruchową, dysleksją oraz CAPD. W czasie zajęć wykorzystywane są metody wspomagania rozwoju psychofizycznego, społeczno – emocjonalnego, poprawy efektywności przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych oraz korygowania wad wymowy. Nasza sala wyposażona jest w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego, zaopatrzona jest w pomoce do stymulacji sensorycznej. Wciąż staramy się doposażać salkę o kolejne pomoce edukacyjne. Dzięki zakupionym pomocom dydaktycznym możliwe jest między innymi:

 • prowadzenie ćwiczeń ogólnorozwojowych,

 • rozwijanie umiejętności psychomotorycznych u dziecka,

 • korygowanie wad wymowy,

 • usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu,

 • ćwiczenia poprawy koncentracji na danej czynności, spostrzegawczości,

 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,

 • doskonalenie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,

 • usprawnianie funkcji słuchowej,

 • doskonalenie sprawności manualnej (terapia ręki),

 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,

 • usprawnianie umiejętności czytania i pisania,

 • doskonalenie umiejętności liczenia

 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

 • usprawnianie sfery emocjonalno – społecznej

Zadbaliśmy o to, aby przestrzeń ta była przyjazna dla dziecka i budziła w nim pozytywne emocje i poczucie bezpieczeństwa.