34-340 Jeleśnia, Rynek 11

Program profilaktyki

Program profilaktyki w Zespole Szkół nr 1
w Jeleśni
na rok szkolny 2015/16

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

1.    Szkolny program profilaktyki (zmierzając do wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, zgodnie z wizją i misją szkoły) ma za zadanie:
a)    wychowanie do wartości i podejmowania odpowiednich decyzji,
b)    wspieranie w sytuacjach trudnych,
c)    wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju,
d)    budowanie poczucia wartości,
e)    kształcenie umiejętności komunikacyjnych,
f)     wzmacnianie więzi emocjonalnych w rodzinie,
g)    wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

2.    Szkolny program profilaktyki obejmuje następujące obszary zachowań problemowych:
a)   agresja,
b)    niepowodzenia szkolne, zagrożenie wagarami,
c)   kultura osobista – kształtowanie osobowości,
d)   rozwój umiejętności społecznych,
e)   niebezpieczeństwo uzależnień,
f)   zdrowy styl życia.

Program szkolnej profilaktyki ma na uwadze chronienie dzieci i młodzieży przed zakłóceniami rozwoju i interweniowanie w sytuacji pojawiających się zagrożeń.
Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci i młodzieży przed zagrożeniami przez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się do specjalistycznej pomocy.

Okres dorastania to czas szczególnie podatny na zakłócenia  i podejmowanie zachowań ryzykownych, czyli działań zwiększających prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji.

Najczęściej pojawiające się zachowania ryzykowne to:
–     palenie tytoniu,
–     używanie alkoholu,
–     używanie innych środków psychoaktywnych,
–      zachowania agresywne ,
–      zaburzenia odżywiania.

Czynniki chroniące zwiększające odporność ucznia na działania czynników ryzyka to:
–     silna więź emocjonalna z rodzicami,
–     zainteresowanie nauką szkolną, udział w zajęciach dodatkowych,
–     regularne praktyki religijne,
–     szacunek do norm, wartości i autorytetów, wrażliwość społeczna
–     stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą,
–     umiejętność rozwiązywania problemów,
–     poczucie własnej skuteczności.
3. Do Zespołu Szkół nr 1 w Jeleśni uczęszczają dzieci i młodzież z różnych środowisk, mająca problemy natury osobistej, rodzinnej i edukacyjnej.

Przeprowadzane ankiety wśród uczniów oraz rodziców, obserwacja środowiska szkolnego umożliwiły wstępną diagnozę problemów wychowawczych, do których należy zaliczyć:

1.    Niedostateczny poziom kultury osobistej, poczucia własnej wartości.
2.    Brak zainteresowania nauką.
3.    Zagrożenie paleniem papierosów i stosowaniem innych używek.
4.    Problemy z komunikacją interpersonalną, asertywnością.
5.    Zachowania agresywne, używanie wulgaryzmów.
6.    Zaburzenia odżywiania.
4. Celem programu jest uruchomienie czynników chroniących dzieci i młodzież przed zachowaniami ryzykownymi, czyli:
–  budzenie zainteresowań, ciekawości poznawczej, m.in. poprzez działalność kół zainteresowań,
–  budowanie pozytywnego stosunku do szkoły,
–  zachętę do podejmowania aktywności, wdrażanie do efektywnego gospodarowania czasem wolnym (sport, nauka, twórczość, itp.),
–  uczenie radzenia sobie z emocjami,
–  wsparcie w trudnych sytuacjach,
–  budowanie autorytetów, kształtowanie systemu wartości, pozytywnych relacji z innymi,
–  rozwijanie świadomości własnego ciała, poznawanie roli, jaką odgrywa równowaga w organizmie, co pozwoli w wyborze zdrowego stylu życia.
5. Program Profilaktyki zakłada  współpracę z instytucjami wspierającymi działania szkoły:
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żywcu
Komendą Policji w Jeleśni
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu
Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeleśni
Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jeleśni

6. Oczekiwane efekty działań profilaktycznych
wzmocnienie samooceny młodego człowieka jako podstawa powodzenia działań profilaktycznych,
wzrost świadomości w odniesieniu do korzyści wypływających ze zdrowego stylu życia,
wzrost umiejętności dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów,
wzrost asertywności uczniów, umiejętności, otwarcia się na drugiego człowieka i jego zrozumienia przy jednoczesnym poszanowaniu własnej godności,
stworzenie właściwego klimatu, atmosfery w szkole.

7. Sposoby realizacji zadań zawartych w programie.
Realizacja tematyki na godzinach wychowawczych.
Współpraca z profesjonalnymi placówkami zajmującymi się profilaktyką – spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami instytucji zajmującymi się działaniami profilaktycznymi.
Kontakty z rodzicami – zwrócenie uwagi na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w przypadkach częstej absencji, braku zainteresowania nauką,  zachowań  ryzykownych.
Współdziałanie całej społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi w zakresie przestrzegania obowiązujących norm zachowania.
Propagowanie tematyki prozdrowotnej i profilaktycznej: prelekcje, gazetki, plakaty, ulotki, przedstawienia.

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

OBSZAR PROBLEMOWY – KULTURA OSOBISTA 
KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI

OBSZAR PROBLEMOWY – NIEBEZPECZEŃSTWO  UZALEŻNIEŃ

OBSZAR PROBLEMOWY – ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

OBSZAR PROBLEMOWY –ZAGROŻENIE WAGARAMI, NIEPOWODZENIA SZKOLNE

OBSZAR PROBLEMOWY: PROFILAKTYKA ZDROWOTNA
OBSZAR PROBLEMOWY: AGRESJA
Podstawa prawna

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997r.
Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991r.
Program Polityki Prorodzinnej Państwa przygotowany przez Międzyresortowy Zespół ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa powołany przez Prezesa Rady Ministrów i przyjęty w dniu 17 listopada 1998r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zwana „ustawą o systemie oświaty” (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329; zm.: z 1996r. Nr 106, poz. 496; z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943;            z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000r. Nr 12,       poz. 136, Nr 19, poz. 299 i Nr 48, poz.550).
Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej, zwana „ustawą o pomocy społecznej” (Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414;   zm.: z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118  i 1126; z 1999r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001; z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz.238).
Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zwana „ustawą o wychowaniu     w trzeźwości” (zmiany Dz.U. 2013poz. 1563: Dz. U.2014 poz.822 i 1188)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwana „ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii” (Dz. U. 2012 Nr 124 ; zmiany : Dz.U.2015 poz.28)
Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zwana „ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu” (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55; zm. 1997r. Nr 88, poz. 554 i 121, poz. 770; z 1999r. Nr 96, poz. 1107).
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia  2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 poz.532
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.